1.UDAJ SIĘ DO LEKARZA PO ZLECENIE

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje refundacja wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. 

Zlecenie wystawia uprawniony lekarz, pielęgniarka lub specjalista będący świadczeniodawcą w rozumieniu przepisów NFZ, biorąc  pod uwagę dysfunkcje, stan kliniczny oraz fizyczny pacjenta.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, limity finansowania, okresy użytkowania oraz specjaliści uprawnieni do wystawienia zlecenia, znajdują się w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz 

 • w przypadku zlecenia wystawionego przez lekarza na nowym druku w systemie elektronicznym, zlecenie zostaje automatycznie potwierdzone przez oddział NFZ wraz z nadaniem numeru zlecenia. 
 • w przypadku wystawienia zlecenia na nowym druku i wypisaniu go ręcznie przez lekarza, należy udać się do odziału NFZ w celu potwierdzenia prawa do refundacji i nadania mu numeru. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu, drogą pocztową (zlecenie zostanie odesłane pocztą na adres pacjenta) lub za pomocą poczty elektronicznej. 
 • od 2021r. zlecenia wystawione na starym druku nie będą honorowane,
 • od 2024r. zlecenia wystawione w 2023r., będą aktualne i rozliczane na nowych zasadach. 

Wyroby medyczne są refundowane w różnej wysokości i jednorazowo w określonym czasie, a w przypadku osób ze Znacznym Stopniem Niepełnosprawności bez limitu czasowego oraz ilościowego. Od 1 lipca 2018 r. zostały zniesione wieloletnie okresy użytkowania wyrobów medycznych dla tych osób. Osoby ze Znacznym Stopniem Niepełnosprawności mogą również poza kolejnością korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej. Osoby nie posiadające orzeczenia, które zakupiły sprzęt i wymagają ponownego zaopatrzenia przed upływem okresu użytkowania, mogą wystąpić do lekarza o wystawienie nowego zlecenia. Lekarz określa zmiany w stanie zdrowia oraz zasadność ponownego zaopatrzenia. 

2. ODBIERZ WYRÓB MEDYCZNY

Realizacje zlecenia pacjent może dokonać w wybranej przez siebie placówce na terenie całego kraju, która posiada podpisaną umowę z NFZ w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Pacjent ma prawo wybrać rodzaj i typ zaopatrzenia zgodnie ze zleceniem spośród ofert różnych producentów, jednak musi pamiętać, że NFZ finansuje wyroby medyczne tylko do wysokości limitu określonego przez Ministra Zdrowia. Jeśli cena wybranego produktu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę między ceną brutto a kwotą refundacji.

Prawo do nabycia wyrobów medycznych bezpłatnie do wysokości limitu przysługuje:

 • inwalidom wojennym i wojskowym;
 • niewidomym ofiarom działań wojennych;
 • osobom represjonowanym;
 • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

**Skrócenie czasu użytkowania sprzętu refundowanego

Jeśli użytkowanie danego wyrobu medycznego staje się niemożliwe (np. dziecko wyrosło z protezy, a nie ma już możliwości jej regulacji lub pogorszył się stan zdrowia pacjenta i potrzebny jest inny sprzęt) można starać się o skrócenie czasu użytkowania sprzętu i refundację innego.

W tym celu należy zgłosić się do lekarza, który wystawi zlecenie przedterminowego zaopatrzenia w wyrób medyczny. Będzie ono zawierało odpowiednie uzasadnienie, potwierdzające zmiany w stanie fizycznym pacjenta. 

Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu:

 1. U osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyroby zostały wyczerpane;
 2. U dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:
  a) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,
  b) rehabilitacji,
  c) rozwoju fizycznego.

Załącznik nr 1. Częściowy wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ze zmianami od 01.01.2024r. 

** Pełny wykaz wszystkich wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wraz z wysokością dofinansowania, okresem użytkowania i kryteriami przyznawania można znaleźć w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dn. 13 listopada 2023r., w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

pdfPobierz kody 

 


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz Tutaj.